Quarantine Store Keeper
Abbott
Hanoi Vietnam Viet Nam

Job Details

Updated on 2020-10-23 10:39:01

     

JOB DESCRIPTION:

 • Theo dõi và thc hin vic tiếp nhn, tách bit hàng hóa theo quy trình tiêu chun
 • Giám sát hot đng thc tế ca kho đã đt được mc tiêu cht lượng.
 • Giám sát và thc hin ly hàng theo quy trình chun
 • Giám sát và gii quyết hàng hóa b tr li, hàng hóa b hư hng theo quy trình chun
 • Chu trách nhim v cht lượng và s lượng hàng hóa trong kho
 • Theo dõi thi hn s dng, ngày hết hn ca sn phm và phân b theo FEFO
 • Kim soát và giám sát đ lưu tr hàng hóa theo quy đnh ca cơ quan sn xut và S y tế
 • Trin khai vic bo qun và sp xếp đ đm bo rng vic tìm kiếm d dàng, d dàng tìm kiếm, kim tra d dàng.
 • Cp nht th theo dõi xut nhp khu, nm bt hàng tn kho thc tế. Báo cáo hàng tn kho đnh kỳ
 • Giám sát tài liu kim kê và cp nht. Hoàn thành báo cáo KPI chính xác, đy đ và đúng hn: bng kim đếm, kho bãi, chi tiết, quyn
 • Báo cáo ngay cho người qun lý kho các mt hàng không phù hp trong quá trình vn hành
 • Kết hp và to điu kin cho vic kim tra GDP
 • Kết hp vi b phn QA và b phn tiếp nhn đ đm bo phân bit và báo cáo v kim dch hàng hóa mt cách chính xác
 • Kết hp vi nhân viên kho đ chn hàng ra kho kim dch
 • Thc hin các nhim v khác do người qun lý kho giao
 • H tr và kết hp vi đng nghip
 • Giám sát kim soát v sinh và kim soát dch hi
 • Đnh giá vt liu và nhà cung cp bao bì

     

JOB FAMILY:

Supply Chain

     

DIVISION:

        

LOCATION:

Vietnam > Hanoi : Lo A 1E Cum San Xuat Tieu thu

     

ADDITIONAL LOCATIONS:

     

WORK SHIFT:

Standard

     

TRAVEL:

Not specified

     

MEDICAL SURVEILLANCE:

Not Applicable

     

SIGNIFICANT WORK ACTIVITIES:

Not Applicable

     

     

     

Quarantine Store Keeper
Abbott
Hanoi Vietnam Viet Nam